لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و هشتم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

quick, quickly

[J causes K to happen quickly.] = Often someone does something for a long time to cause something like K to happen. But J does something for a short time that causes K to happen.

[The animal was here a short time before now, but now it is far from here because it moved quickly.]

centre, (center), centres, (centers), centre of, centres of

[J is the centre of K.] = J is a small place between one side of K and the other side of K, like this: The distance between J and one side of K is the same as the distance between J and the other side of K. The distance between J and the front of K is the same as the distance between J and the back of K. The distance between J and the top of K is the same as the distance between J and the bottom of K.

[The people moved towards the centre of the building.]

round

[X is round.] = You think like this about the shape of X: The distance between the centre of X and each surface part of X is the same as the distance between the centre of X and each other surface part of X.

[This kind of plant has round parts that you can eat.]

around

[J is around K.] = J is near the front and back and sides of K. J is near K like something long that has parts near K on all sides.

[There is water around me on all sides.]

[J moves around K.] = J moves like this: From a place in front of K, J moves to one side of K, then J moves behind K, then J moves to the other side of K, and then J moves to the front of K.

[The animal moved around the building.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Tony is holding something round.

The small animal __________.

  • drinks some water
  • moves far above Tony
  • moves quickly around Tony

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *