لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و دوم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

grow, grows, to grow, growing, grew, grown

[X is growing.] = X is becoming more big.

[Most living things grow for some time.]

heavy

[X is heavy.] = X is difficult to lift. X is more difficult to lift than other things that are the same shape.

[I will need three people to lift this heavy container.]

length, lengths, length of, lengths of

[The length of J is the same as the length of K.] = You know this about J and you know the same thing about K: You know J is not more long than K, and K is not more long than J.

[The length of the container cannot be less than the length of the thing inside.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

At one time, this animal was small, but then it grew.

Now the animal __________.

  • is less heavy than before
  • is the parent of this machine
  • is the same length as this machine

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *