قواعد املایی افزودن پسوند به کلمات

یکی از راه‌های تغییر شکل کلمات و رسیدن به کلمات جدید در زبان انگلیسی، افزودن پسوند است و یکی از نکات مهم و گاهی گیج‌کننده مربوط به افزودن پسوند، املای کلمه جدید است.

در این درس، تعدادی از قواعد رایج مربوط به افزودن پسوند به کلمات را بررسی می‌کنیم.


افزودن s به آخر کلمه: s یا es

یکی از پسوندهای رایج کلمات، پسوند  s است که در دو حالت از آن استفاده می‌کنیم.

۱) s جمع: اسم + s (جمع)

bird -> birds , mistake -> mistakes , hotel -> hotels

۲) s سوم شخص: فعل + s (he/she/it -s)

think -> thinks , live -> lives , remember -> remembers

در غالب موارد از جمله مثال‌های بالا، به سادگی s را به آخر اسم یا فعل اضافه می‌کنیم. اما در سه حالت خاص زیر، استثنا داریم:

حالت اول) در صورتی که آخر کلمات به هر کدام از حروف s ,sh, ch و یا x ختم شود، به جای s، باید پسوند es اضافه کنیم. این قاعده را در مثال‌های زیر می‌بینیم:

bus -> buses , pass -> passes , address -> addresses
dish -> dishes , wash -> washes , finish -> finishes
watch -> watches , teach -> teaches , sandwich -> sandwiches
box -> boxes

حالت دوم) کلماتی که به یک صامت و o ختم می‌شوند es می گیرند.

potato -> potatoes , tomato -> tomatoes , do -> does , go -> goes

حالت سوم) اگر تلفظ (نه فقط املا) کلمه‌ای به f ختم شود، حرف f تبدیل به v می‌شود و بعد از آن es می‌آید.

shelf -> shelves , knife -> knives , wolf -> wolves

البته استثنائاتی هم وجود دارد، مانند: roof -> roofs

افزودن پسوند به کلمات منتهی به y

اگر پسوند‌های

۱) s (جمع یا سوم شخص) یا

۲) ed (گذشته) یا

۳) er و est (صفت عالی و تفضیلی یعنی “تر” و “ترین”)

را به کلمه منتهی به y اضافه کنیم، y تبدیل به ie می‌شود.

در زیر برای هر کدام از این سه مورد، مثال‌های متعددی آورده‌ایم:

۱) -y -> -ies
study -> studies (studys) , family -> families (familys)
story -> stories , city -> cities , baby -> babies
try -> tries , marry -> marries , fly -> flies

۲) -y -> -ied

study -> studied (stadyed)
try -> tried , marry -> marreid , copy -> copied

۳) -y -> -ier / -iest
easy -> easier / easiest (easyer/easyest)
happy -> happier / happiest , lucky -> luckier / luckiest , heavy -> heavier / heaviest , funny -> funnier / funniest

در هنگام اضافه کردن پسوند قیدساز ly، به صفاتی که در آخر آنها y باشد، حرف y به i تبدیل می‌شود.

-y -> -ily
easy -> easily (easyly)
happy -> happily , heavy -> heavily , lucky -> luckily

اگر انتهای کلمات به ay /-ey/-oy/-uy- ختم شود، در صورت اضافه شدن پسوند حرف y به i تغییر پیدا نمی‌کند.

holiday -> holidays (holidaies)
enjoy -> enjoys/ enjoyed , stay -> stays / stayed , buy -> buys , key -> keys

:البته این موضوع در مورد افعال بی‌قاعده صدق نمی‌کند

say -> said , pay -> paid

افزود پسوند ing مربوط به فعل استمراری به فعل

افعالی که به حرف e ختم می‌شوند، هنگام اضافه کردن پسوند ing به فعل، حرف e حذف می‌شود.

-e (make/write/drive,etc.)+ ing -> –eing
make -> making , write -> writing , come -> coming , dance -> dancing

هنگام اضافه کردن پسوند ing به افعالی که به حروف ie ختم می‌شوند، این دو حرف، به y تبدیل می‌شود.

-ie + ing -> -ying
lie -> lying , die -> dying , tie -> tying

تکرار حرف صامت در آخر کلمات

اگر کلمه‌ای که دو حرف (نه تلفظ) کلمه‌ای، به ترتیب یک حرف مصوت و یک حرف صامت باشد، با آمدن پسوند، حرف صامت دوباره نوشته می‌شود.

به عنوان مثال، اگر کلمه stop، که دو حرف آخر آن، مصوت (o) و صامت (p) هستند، پسوندی مانند ed یا ing یا هر پسوند دیگری بگیرد، حرف p تکرار می‌شود:

stopping، stopped

اجازه بدهید مثال‌های متعددی را برای این قاعده با هم ببینیم.

در جدول زیر، V اشاره دارد به حرف مصوت یعنی یکی از حروف a e i o u

C هم اشاره دارد به حرف صامت یعنی یکی از حروف b c d f  g k l m n p r s t w z y

V + C
stopping , stopped p -> pp ST O P stop
running n -> nn R U N run
getting t -> tt G E T get
swimming m -> mm SW I M swim
bigger , biggest g -> gg B I G big
hotter , hottest t -> tt H O T hot
thinner , thinnest n -> nn TH I N thin

اما مانند همیشه اینجا هم استثنا داریم. در ۴ مورد زیر، حرف صامت در انتهای کلمات تکرار نمی‌شود::

۱- کلماتی که به دو حرف صامت ختم شود.

C + C
helping , helped HE L P help
working , worked WO R K work
faster , fastest FA S T fast

۲- کلماتی که به دو حرف مصوت + یک حرف صامت ختم شود.

V+V+C
needing , needed N E E D need
waiting , waited W A I T
wait
cheaper , cheapest CH E A P
cheap

۳- کلمات دو یا چند بخشی که بخش آخر آنها استرس نداشته باشد.

stress
happening , happened HAP-pen happen
visiting , visited VIS-it visit
remembering , remembered re-MEM-ber remember

همچنین در کلمات دو یا چند بخشی که به ترکیب مصوت + صامت ختم شده و بخش آخر کلمه استرس داشته باشد، حرف صامت تکرار می­شود.

stress
preferring , preferred pre-FER prefer
beginning be-GIN begin

۴- کلماتی که در انتها به حروف y  یا w  ختم شود ( چون y و w در انتهای کلمات صامت به حساب نمی‌آیند.)

enjoyed / enjoying enjoy
snowed /snowing snow
fewer / fewest few

3 دیدگاه دربارهٔ «قواعد املایی افزودن پسوند به کلمات»

  1. خیلی عالی و کاربردی بود واقعا اما میشه استرس رو هم توضیح بدید و اینکه در تکرار حرف صامت در اخر کلمات ،قسمت ۴ نوشتید کلماتی که به w و y ختم میشن این دو حرف صامت به حساب نمیان
    درمورد x چطور؟ من یجایی خوندم که x هم همینطوره

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *