سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی بخش اول (is it…? have you…? do they…?)


در یک طبقه‌بندی می‌توان گفت سه نوع جمله داریم: جمله خبری (affirmative)، جمله منفی (negative) و جمله سوالی (question).

در درس‌های قبل که زمان‌ها را در زبان انگلیسی یاد می‌گرفتیم، تمرکز ما روی یادگیری جملات خبری بود. برای مثال، جمله Ali is reading a book یک جمله خبری است که ساختار و قواعد آن را در درس حال استمراری آموختیم. در آن درس علاوه بر شکل خبری، شکل منفی و نحوه سوالی کردن این زمان را هم بررسی کردیم.

اما در این درس و چند درس آینده، بدون آنکه تمرکز ما روی زمان مشخصی باشد، به طور کلی درباره انواع جملات سوالی و سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم.

اگر قبلاً آن درس‌ها را خوانده‌اید، بخش زیادی از این درس‌ها، تکراری خواهند بود. به همین دلیل در صورتیکه سوال و اشکال خاصی در ارتباط با سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی ندارید، می‌توانید از خواندن این درس‌ها صرف‌نظر کنید.

اما شاید بد نباشد یک بار دیگر تمام نکات مربوط به سوالی کردن جملات را کنار هم مرور کنیم و نکات جدیدی را هم یاد بگیریم.

قاعده کلی سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

به طور کلی در جملات سوالی، فعل اول (یعنی is و are و have و … ) قبل از فاعل می‌آیند. در جملات خبری برعکس است؛ یعنی فاعل در اول جمله و قبل از فعل می‌آید :

فعل (verb) فاعل (subject)
am late I
is from Canada Max
was angry she
has started The movie
have been to Japan you
will be here soon They
can swim Paula

پس برای سوالی کردن این جملات، کافیست فعل اول را با فاعل جمله جابجا کنیم:

Subject Verb
?I late Am
?Max from Where is
?she angry Why was
?The movie started Has
?you been to Japan Have
?They be here When will
?Paula swim Can

همانطور که در مثال‌ها می‌بیینیم، در ابتدای جمله می‌توانیم از کلمات پرسشی مانند Where و Why هم استفاده کنیم.

منظور از فعل اول، کلمه اول فعل‌های چند کلمه‌ای (مثلاً have کلمه اول فعل دو کلمه‌‌ای have been در جمله you have been to japan است) یا فعل‌های to be (یعنی am, is, are) یا فعل‌های کمکی (can, might, …) است.
توجه کنید که فعل‌های کمکی به تنهایی نمی‌آیند و بعد از آنها حتماً یک فعل اصلی خواهد آمد (مثلاً در جمله Paula can swim، فعل swim بعد از can آمده است).

پس فاعل جمله، بعد از فعل اول جمله می‌آید:

Has the movie started? (Has started the movie?)

Are those people waiting for something? (Are waiting something?)

When was the telephone invented? (When was invented the telephone?)

سوالی کردن حال ساده با do و does و گذشته ساده با did

فعل (Verb) فاعل (Subject) do, does, did
work / like / go … I / we / you / they


he / she / it

do


does

سوالی زمان حال ساده
work / like / go … I /we /you /they /he /she /it did سوالی زمان گذشته ساده

برای مثال بیایید تعدادی جمله حال ساده و گذشته ساده را سوالی کنیم:

جمله خبری یا Affirmative جمله سوالی یا Question
I They work hard ?Do they work hard
You watch TV ?How often do you watch TV
Chris has a car ?Does Chris have a car
She gets up early ?What time does she get up
They worked hard ?Did they work hard
I You had dinner ?What did you have for dinner
I She got up early ?What time did she get up

توجه کنید گاهی do فعل اصلی جمله است:

What do you usually do on weekends?

در این جمله، فعل اصلی جمله do است. برای سوالی کردن هم از do استفاده شده است.

A: What does your brother do?
B: He works in a bank.

A: I broke my finger last week.
B: How did you do that? (not How did you that?)

why + negative

اگر جمله بعد از why منفی باشد، بعد از why از فعل کمکی منفی مثلاً isn’t یا don’t استفاده می‌کنیم:

Where’s John? Why isn’t he here? (Why he isn’t here?)

Why can’t Nicole come to the meeting tomorrow? (Why Nicole can’t to the meeting tomorrow?)

Why didn’t you call me last night?


در درس بعد، موضوع سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی را ادامه می‌دهیم.

1 دیدگاه دربارهٔ «سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی بخش اول (is it…? have you…? do they…?)»

  1. توجه کنید که فعل‌های کمکی به تنهایی نمی‌آیند و قبل از آنها حتماً یک فعل اصلی خواهد آمد
    به جای بعد نوشتین قبل در جمله بالا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *