سوالی و منفی کردن گذشته ساده

سوالی و منفی کردن گذشته ساده


در درس قبل، زمان گذشته ساده را یاد گرفتیم. در این درس، نحوه سوالی و منفی کردن این فعل را بررسی می‌کنیم.

اگر یادتان باشد برای سوالی و منفی کردن زمان حال ساده، از فعل کمکی Do یا Does استفاده کردیم.

اینجا هم به روش مشابه، هم برای سوالی کردن، هم برای منفی کردن گذشته ساده، از فعل کمکی Did استفاده می‌کنیم.

برای مثال، اگر جملات زیر را داشته باشیم :

فعل گذشته فاعل
played I
started we
watched you
had they
saw he
did she
went it

اول لازم است بدانیم که شکل پایه افعال این جملات، اینها هستند:

شکل پایه فعل
play
start
watch
have
see
do
go

برای سوالی کردن این جملات، کافیست Did را در ابتدای جمله بیاوریم و از شکل ساده فعل استفاده کنیم:

فعل پایه فاعل سوالی
?play I did
?start we did
?watch you did
?have they did
?see he did
?do she did
?go it did

برای منفی کردن هم کافیست did not یا didn’t را بین فعل و فاعل بیاوریم:

شکل پایه فعل منفی فاعل
play did not(didn’t) I
start did not(didn’t) we
watch did not(didn’t) you
have did not(didn’t) they
see did not(didn’t) he
do did not(didn’t) she
go did not(didn’t) it

تفاوت منفی و سوالی کردن در زمان گذشته وحال ساده:

شاید بد نباشد برای مرور سوالی و منفی کردن حال ساده و مقایسه آن با گذشته، چند مثال زیر را بخوانیم:

I don’t watch TV very often.

I didn’t watch TV yesterday.

Does she go out often?

Did she go out last night?

استفاده از شکل پایه فعل

لازم است تاکید کنیم که در جمله سوالی یا منفی گذشته ساده، از شکل سادهفعل استفاده می‌کنیم؛ نه از شکل گذشته آن:

I watched  -> I didn’t watch  (not I didn’t watched)
they went -> did they go? (not did they went?)
he had -> he didn’t have
you did -> did you do?

I played tennis yesterday, but I didn’t win.

“Did you do your homework?” “No, I didn’t have time”

We went to a nice restaurant, but we didn’t enjoy the meal.

استفاده از کلمات پرسشی:

مانند همیشه، اینجا هم برای سوالی کردن می‌توان از کلمات پرسشی مانند what استفاده کرد :

در واقع اگر جواب سوال، بله یا خیر باشد نیازی به این کلمات پرسشی نیست:

Did your sister call you?

در غیر این صورت لازم است از این کلمات پرسشی استفاده کنیم.

what did you do last night?

How did the accident happen?

Where did your parents go for vacation?

بقیه جمله شکل پایه فعل فاعل did کلمات پرسشی
?you call your sister Did
?last night do you did What
?happen that accident did How
?for vacation go your parents did Where

جواب کوتاه مثبت و منفی

به جملات سوالی هم که جواب آنها بله یا خیر است، می‌توانیم جواب کوتاه بدهیم.
برای جملات سوالی گذشته ساده، به شکل زیر جواب مثبت کوتاه می‌دهیم:

did I / we / you /they / he / she / it yes

و به شکل زیر جواب منفی کوتاه می‌دهیم:

didn’t I / we / you /they / he / she / it No

برای دیدن این جوابهای کوتاه در عمل، چند جمله زیر را بخوانید:

– Did you see Joe yesterday?
– No, I didn’t.

– Did it rain on Sunday?
– Yes, it did.

-Did Emma come to the party?
– No, she didn’t.

– Did your parents have a good trip?
– Yes, they did.

14 در مورد “سوالی و منفی کردن گذشته ساده”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *