راه درست، با همراهی همراهان خوب و رهایی از موانع روانی