1- نحوه تسلط بر کلمات زبان انگلیسی با تلفظ درست

2- یادگیری درست گرامر و جملات زبان انگلیسی