امکان تأیید قرار ملاقات وجود ندارد (به دلیل ظرفیت محدود یا دلایل مشابه)